Privacy statement

 

Dutch Ragdoll Club, gevestigd Binnendijk 110, 1446BE te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacy verklaring.

Contactgegevens: Penningmeester Dutch Ragdoll Club, Binnendijk 110, 1446BE Purmerend, 0031 299 648310, dutchragdollclub@gmail.comFunctionaris Gegevensbescherming van Dutch Ragdoll Club is Hans Nolting, hij is via bovenstaand email adres te bereiken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dutch Ragdoll Club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de peroonsgegevens die wij  verwerken:

- Uw naam

- Uw adresgegevens

- Telefoonnummer

- Email adres

- Catterynaam

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Ragdoll Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om nieuwsbrieven en informatie te verstrekken

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Ragdol club neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerker van Dutch Ragdoll Club tussen zit. Dutch Ragdoll club gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma's of systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Dutch Ragdoll Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn betreffende uw personalia tot na het beeindigen van uw lidmaatschap. Het betreft uw naam, achternbaam, adres, telefoonnummer, email adres en cattery gegevens.

 

Delen van persoonsgegeven met derden.

Dutch Ragdoll Club verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Cookies of vergelijkebare technieken

Dutch Ragdoll Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Ragdoll Club en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt uindienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dutchragdollclub@gmail.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, MRZ. pasproortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Dutch Ragdoll Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link https//autoriteitpersoonsgegevens.n/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Ragdoll Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de penningmeester, dutchragdollclub@gmail.com 

De door u aangeleverde gegevens worden beschermd door een op de computer geinstalleerd virusprogramma.