Dutch Ragdoll Club

voor de echte Ragdoll liefhebbers

Privacy verklaringDutch Ragdoll Club, gevestigd Binnendijk 110, 1446 BE te Purmerend,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Penningmeester Dutch Ragdoll Club
Binnendijk 110
1446 BE Purmerend 
+31299648310
dutchragdollclub@gmail.com
   
Hans Nolting is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Ragdoll Club.  
Hij is te bereiken via dutchragdollclub@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Dutch Ragdoll Club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Catterynaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dutch Ragdoll Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om nieuwsbrieven en informatie te verstrekken. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Dutch Ragdoll Club neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Ragdoll Club) tussen zit. Dutch Ragdoll Club gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma's of -systemen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dutch Ragdoll Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn betreffende uw personalia tot na het beëindigen van uw lidmaatschap.
Het betreft hier uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer, email adres en cattery gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Dutch Ragdoll Club verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Dutch Ragdoll Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Ragdoll Club en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dutchragdollclub@gmail.com

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dutch Ragdoll Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dutch Ragdoll Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de penningmeester, dutchragdollclub@gmail.com

De door u aangeleverde gegevens worden beschermd door een op de computer geïnstalleerd virusprogramma.

 


E-mailen
Bellen